Asianet News TamilAsianet News Tamil

Tamil Nadu News

Tamil Nadu News (தமிழ்நாட்டில செய்தி): In the Indian state of Tamil Nadu, Tamil is the official language spoken by most of the people. Thereby, Tamil is the world's oldest language that is still in use. Therefore, hit the Tamil News headlines with Today's Tamil Nadu Breaking News, and Local News updates from the state of Tamil Nadu and stay up-to-date with the political, criminal, entertainment, lifestyle and other important updates from the state in Tamil. Get a scoop of the live updates and latest news from Chennai, Coimbatore, Madurai and other districts along with many more Tamil Nadu Local News online only at Asianet News Tamil. சமீபத்திய தமிழ்நாடு உள்ளூர் செய்திகளைப் படித்து, மாநிலம் முழுவதும் சமீபத்திய நிகழ்வுகள் மற்றும் தற்போதைய நிலைமைகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.