ஒரு சில படங்கள் சொல்லும் உண்மையை நம்மால் உணர தான் முடியும். அதற்கு ஒரு முடிவை நம்மால் யோசிக்க கூட முடியாது.

அது போன்ற பல படங்கள்  நம்கண் முன்னே தென்பட்டாலும், அதில் சில படங்கள் மக்கள் மத்தியில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ள இந்த படத்தை பாருங்கள். 

அவசரத்திற்கு ஒதுங்கினாலும், பல்வேறு விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக காரணம் இங்கே சிறுநீர் அவசரத்திற்கு ஒதுங்கினாலும், பல்வேறு விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக காரணம் இங்கே சிறுநீர்கழிக்கும் காவலரே..!