வயசு ஆனாலும் கொஞ்சம் கூட அழகு குறையாத நடிகை மாளவிகா! கியூட் குடும்ப புகைப்படம்..!

First Published 18, Jun 2020, 4:07 PM

வயசு ஆனாலும் கொஞ்சம் கூட அழகு குறையாத நடிகை மாளவிகா! கியூட் குடும்ப புகைப்படம்..!

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">மாளவிகா</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">பாப்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">சுட்டிங்கில்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">இவ்ளோ</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">க்யூட்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">அஹ</span> !</span></span></span></p>

மாளவிகா பாப் சுட்டிங்கில் இவ்ளோ க்யூட் அஹ !

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">மாளவிகா</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">தன்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">ஆசை</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">பெண்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">குழந்தையுடன்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">புகைப்படம்</span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"> </p>

மாளவிகா தன் ஆசை பெண் குழந்தையுடன் புகைப்படம்

 

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">மாளவிகா</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">ஆன்யா</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">உடன்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">செலஃயி</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">புகைப்படம்</span></span></span></span></p>

மாளவிகா ஆன்யா உடன் செலஃயி புகைப்படம்

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">மாளவிகா</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">தன்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">குடும்ப</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">படத்தை</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">சோசியல்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">மீடியாவில்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">பகிர்ந்து</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">இருக்கிறார்</span></span></span></span></p>

மாளவிகா தன் குடும்ப படத்தை சோசியல் மீடியாவில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">மாளவிகா</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">தன்</span> ஆண்  <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">குழந்தை</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">ஆரவ்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">உடன்</span> <span style="font-family:"Nirmala UI",sans-serif">செலஃயி</span></span></span></span></p>

<p style="margin:0cm 0cm 8pt"> </p>

மாளவிகா தன் ஆண்  குழந்தை ஆரவ் உடன் செலஃயி

 

<p>மாளவிகா தன் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா செல்லும் பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் </p>

மாளவிகா தன் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா செல்லும் பொழுது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் 

loader