இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் பயன்படுத்தும் ஷூ வகைகள் விலையை கேட்டால் “மயக்கம்” உறுதி

First Published 16, Sep 2020, 3:00 PM

கிரிக்கெட் வீரர்கள் வாழ்க்கையில் அவர்கள் அணியும் ஷூஸ் மிகவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நமது கிரிக்கெட் வீரர்கள் சிலர் பயன்படுத்தும் ஷூ வகைகள் என்னவென்று பார்ப்போம்.

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விராட் கோலி</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">முன்னணி</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விளையாட்டு</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">உடைகள்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">மற்றும்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ஆடை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">நிறுவனத்துடன்</span> 100 <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கோடி</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ஒப்பந்தத்தில்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கையெழுத்திட்ட</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விராட்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கோலியின்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">தற்போதைய</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கிட்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ஸ்பான்சர்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">பூமா</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ஆவார்</span>. <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">இந்த</span> ஷூ<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">களின்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விலை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூ</span> .25000 <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">முதல்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">தொடங்குகிறது</span>.</span></span></span></p>

விராட் கோலி

முன்னணி விளையாட்டு உடைகள் மற்றும் ஆடை நிறுவனத்துடன் 100 கோடி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட விராட் கோலியின் தற்போதைய கிட் ஸ்பான்சர் பூமா ஆவார். இந்த ஷூகளின் விலை ரூ .25000 முதல் தொடங்குகிறது.

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family: Latha, sans-serif;">எம்</span><font face="Calibri, sans-serif">.</font><span style="font-family: Latha, sans-serif;">எஸ்</span><font face="Calibri, sans-serif">.</font><span style="font-family: Latha, sans-serif;">தோனி</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">நைக்</span>, <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அடிடாஸ்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">போன்ற</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">பெரிய</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">பிராண்டுகளுக்கு</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">எம்</span>.<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">எஸ்.</span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">தோனி</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விழுவதில்லை</span>. <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ஆஸ்திரேலிய</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">நிறுவனமான</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கஸ்டம்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கிரிக்கெட்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ஷூஸ்</span> (<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">சிசிஎஸ்</span>) <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">தயாரித்த</span> ஷூ<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">களை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அவர்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அணிந்துள்ளார்</span>. <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அவற்றின்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விலை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வரம்பு</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூ</span> .20000 <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">முதல்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூ</span> .25000 <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வரை</span>.</span></span></span></p>

எம்.எஸ்.தோனி

நைக், அடிடாஸ் போன்ற பெரிய பிராண்டுகளுக்கு எம்.எஸ்.தோனி விழுவதில்லை. ஆஸ்திரேலிய நிறுவனமான கஸ்டம் கிரிக்கெட் ஷூஸ் (சிசிஎஸ்) தயாரித்த ஷூகளை அவர் அணிந்துள்ளார். அவற்றின் விலை வரம்பு ரூ .20000 முதல் ரூ .25000 வரை.

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family: Latha, sans-serif;">ரோஹித்</span><font face="Calibri, sans-serif">&nbsp;ச</font><span style="font-family: Latha, sans-serif;">ர்மா</span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரோஹித்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">சர்மா</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அடிடாஸை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">நேசிக்கிறார்</span>. <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அவரது</span> ஷூ<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">களின்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விலை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வரம்பு</span> 2000-7000 <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூபாய்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வரை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வேறுபடுகிறது</span>.</span></span></span></p>

ரோஹித் சர்மா

ரோஹித் சர்மா அடிடாஸை நேசிக்கிறார். அவரது ஷூகளின் விலை வரம்பு 2000-7000 ரூபாய் வரை வேறுபடுகிறது.

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">யுவராஜ்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">சிங்</span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">யுவராஜ்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">சிங்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கடந்த</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">காலங்களில்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">சில</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ஒத்துழைப்புகளைக்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கொண்டிருந்தார்</span>. <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அவர்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரீபோக்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">மற்றும்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">பூமாவைப்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">பயன்படுத்தினார்</span>. <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அவரது</span> ஷூ<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">கள்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூ</span> .15000 <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">முதல்</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூ</span> .20000 <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வரை</span> <span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">இருக்கும்</span></span></span></span></p>

யுவராஜ் சிங்

யுவராஜ் சிங் கடந்த காலங்களில் சில ஒத்துழைப்புகளைக் கொண்டிருந்தார். அவர் ரீபோக் மற்றும் பூமாவைப் பயன்படுத்தினார். அவரது ஷூகள் ரூ .15000 முதல் ரூ .20000 வரை இருக்கும்

<p style="margin-bottom:13px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அஜிங்க்யா&nbsp;</span><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரஹானே</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">நைக்</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">தான்</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">அஜிங்க்யா</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரஹானே</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">நேசிக்கிறார்</span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">. ஷூ</span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">களின்</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">விலை</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வரம்பு</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> .15000 </span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">முதல்</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">ரூ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"> .25000 </span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">வரை</span></span></span> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;">இருக்கும்</span></span></span></p>

அஜிங்க்யா ரஹானே

நைக் தான் அஜிங்க்யா ரஹானே நேசிக்கிறார். ஷூகளின் விலை வரம்பு ரூ .15000 முதல் ரூ .25000 வரை இருக்கும்

loader