ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

First Published 9, Mar 2020, 5:45 PM IST

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!  

வசந்தங்கள் வாழ்வில் சிறக்க வண்ணங்கள் பூசி மகிழ்க.. எண்ணங்கள் போல் வாழ்க..!

வசந்தங்கள் வாழ்வில் சிறக்க வண்ணங்கள் பூசி மகிழ்க.. எண்ணங்கள் போல் வாழ்க..!

வான் நகரில் ஹோலி பண்டிகை வானவில்..!

வான் நகரில் ஹோலி பண்டிகை வானவில்..!

உறவையும் நட்பையும் வெளிப்படுத்தும் உன்னத பாச திருநாள்..!

உறவையும் நட்பையும் வெளிப்படுத்தும் உன்னத பாச திருநாள்..!

கரும்பு என்றால் பொங்கல், தீபம் என்றால் தீபாவளி, காதல் வந்தால் வாழ்வில் வண்ணங்கள், வண்ணங்கள் என்றால் வேறு என்ன ஹோலி தான்

கரும்பு என்றால் பொங்கல், தீபம் என்றால் தீபாவளி, காதல் வந்தால் வாழ்வில் வண்ணங்கள், வண்ணங்கள் என்றால் வேறு என்ன ஹோலி தான்

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

ஹோலி பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்..!

வண்ணப் பொடிகள் தூவி வண்ண நீரைப் பாய்ச்சி வசந்தத்தின் வரவை நோக்கி வரவேற்கும் இன்ப திருநாள்..!

வண்ணப் பொடிகள் தூவி வண்ண நீரைப் பாய்ச்சி வசந்தத்தின் வரவை நோக்கி வரவேற்கும் இன்ப திருநாள்..!

loader