அவரை கருவிலேயே அழிக்காமல் விடமாட்டோம்  

(Search results - 1)