சென்னை எழும்பூரில் ... 2000 கிலோ நாய்க்கறி...! கைப்பற்றப்பட்ட கறியின் அதிர்ச்சி புகைப்பட தொகுப்பு..!

2.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14