ருசித்து ஒரு பிடி பிடிக்கும் இந்திய வீரர்கள். அப்படி என்ன சாப்பிடுகிறார்கள்??

First Published 16, Sep 2020, 10:06 AM

மட்டைப்பந்து என்பது ஒரு விளையாட்டுஇதற்கு  நிறைய உடற்பயிற்சி தேவைப்படுகிறது,. விராட் கோலியின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்இந்திய கேப்டன் தனது உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவை கவனித்துக் கொள்ளத் தொடங்கிய பின்னர் அவர் முழுமையாக மாற்றப்பட்டார்.

இந்திய மட்டைப்பந்து வீரர்களும் எஞ்சியவர்களைப் போலவே மனிதர்களாக இருக்கிறார்கள்ஒரு முறைஅவர்கள் உணவுத் திட்டத்தை உடைத்துதங்களுக்குப் பிடித்த உணவு வகைகளில் பள்ளம் போட அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

சில இந்திய வீரர்கள் உணவை மிகவும் நேசிக்கிறார்கள்அவர்கள் தங்கள் சொந்த உணவகங்களைத் திறந்துவிட்டார்கள்இந்திய மட்டைப்பந்து வீரர்களின் உணவு பழக்கம் என்னஏமாற்று உணவு சாப்பிடும்போது அவர்கள் என்ன சாப்பிட விரும்புகிறார்கள்இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தோனி</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">முன்னாள்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இந்திய</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">கேப்டன்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அணியின்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இன்னொரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உணவுக்காரர்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">கோழியுடன்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தொடர்புடைய</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஒவ்வொரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விஷயத்தையும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தோனி</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விரும்புகிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அது</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">கபாப்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">முதல்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சிக்கன்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வெண்ணெய்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மசாலா</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வரை</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சிக்கன்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">டிக்கா</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பிட்சா</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">என்பது</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அவருக்கு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பிடித்த</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உணவு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வகையின்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">கீழ்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வருகிறது</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">எம்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">எஸ்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தோனி</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தனது</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">டிவிட்டர்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பயோவில்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சிக்கன்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பட்டர்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மசாலா</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பற்றிக்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">குறிப்பிட்டுள்ளார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></p>

தோனி

முன்னாள் இந்திய கேப்டன் அணியின் இன்னொரு உணவுக்காரர்கோழியுடன் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தோனி விரும்புகிறார்அது கபாப் முதல் சிக்கன் வெண்ணெய் மசாலா வரை சிக்கன் டிக்கா பிட்சா என்பது அவருக்கு பிடித்த உணவு வகையின் கீழ் வருகிறதுஎம்.எஸ்.தோனி தனது டிவிட்டர் பயோவில் சிக்கன் பட்டர் மசாலா பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">முகமது</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஷமி</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அவர்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">குறிப்பாக</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மட்டன்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பிரியாணியை</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மிகவும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விரும்புகிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஆனால்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஷமி</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஒரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உடற்பயிற்சி</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">குறும்புக்காரர்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மற்றும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஒரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வேகப்பந்து</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வீச்சாளராக</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இருப்பதால்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அவர்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தனது</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உடற்தகுதி</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">குறித்து</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மிகவும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விழிப்புடன்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இருக்கிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:13px">&nbsp;</p>

முகமது ஷமி

அவர் குறிப்பாக மட்டன் பிரியாணியை மிகவும் விரும்புகிறார்ஆனால் ஷமி ஒரு உடற்பயிற்சி குறும்புக்காரர்மற்றும் ஒரு வேகப்பந்து வீச்சாளராக இருப்பதால்அவர் தனது உடற்தகுதி குறித்து மிகவும் விழிப்புடன் இருக்கிறார்.

 

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ரோஹித்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சர்மா</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மும்பைக்காரராக</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இருப்பதால்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ரோஹித்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஒரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பெரிய</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உணவுப்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பழக்கம்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உடையவர்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மேலும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வாடா</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பாவ</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மற்றும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பாவ</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பாசிக்கு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மென்மையான</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மூலையை</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வைத்திருக்கிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இருப்பினும்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஒரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தேர்வு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வழங்கப்படும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">போது</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அவர்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">எப்போதும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஆலு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பர்த்தாவைத்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தேர்வு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">செய்கிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஸ்வாஷ்பக்லிங்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">திறப்பாளரும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சீன</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உணவு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வகைகளை</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">நேசிக்கிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மேலும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">முட்டைகளையும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விரும்புகிறார்</span></span></span></span></span></p>

ரோஹித் சர்மா

மும்பைக்காரராக இருப்பதால்ரோஹித் ஒரு பெரிய உணவுப் பழக்கம் உடையவர்மேலும் வாடா பாவ மற்றும் பாவ பாசிக்கு மென்மையான மூலையை வைத்திருக்கிறார்இருப்பினும்ஒரு தேர்வு வழங்கப்படும் போது அவர் எப்போதும் ஆலு பர்த்தாவைத் தேர்வு செய்கிறார்ஸ்வாஷ்பக்லிங் திறப்பாளரும் சீன உணவு வகைகளை நேசிக்கிறார்மேலும் முட்டைகளையும் விரும்புகிறார்

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ரிஷாப்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பந்த்</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வெடிக்கும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பேட்டிங்கிற்கு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">புகழ்பெற்ற</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இளம்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பேட்ஸ்மேன்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ரிஷாப்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பந்த</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சோல்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பாத்துர்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஆலு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பரதா</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">போன்றவற்றை</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விரும்புகிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மேலும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அவருக்கு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஐஸ்கிரீமிற்கும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஒரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இனிமையான</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பல்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">கிடைத்துள்ளது</span></span></span></span></span></p>

ரிஷாப் பந்த்

வெடிக்கும் பேட்டிங்கிற்கு புகழ்பெற்ற இளம் பேட்ஸ்மேன்ரிஷாப் பந்த சோல் பாத்துர்ஆலு பரதா போன்றவற்றை விரும்புகிறார்மேலும் அவருக்கு ஐஸ்கிரீமிற்கும் ஒரு இனிமையான பல் கிடைத்துள்ளது

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விராட்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">கோஹ்லி</span></span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உலகத்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தரம்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வாய்ந்த</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தடகள</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">வீரராக</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">புகழ்பெற்ற</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விராட்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஜப்பானிய</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உணவுக்கு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">முக்கியத்துவம்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அளிக்கிறார்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">குறிப்பாக</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சுசி</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அவருக்கு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மிகவும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பிடித்த</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உணவு</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">.&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இருப்பினும்</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஒரு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பஞ்சாபியாக</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">இருப்பதால்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">அவர்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">ஆலு</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">டா</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பராத்தா</span></span><span style="font-family:&quot;Helvetica&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">,&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">சோல்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">பாத்துரே</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">மற்றும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">கோழியிலிருந்து</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">தயாரிக்கப்பட்ட</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">உணவுகளையும்</span></span>&nbsp;<span style="font-family:&quot;Latha&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#333333">விரும்புகிறார்</span></span></span></span></span></p>

விராட் கோஹ்லி

உலகத் தரம் வாய்ந்த தடகள வீரராக புகழ்பெற்ற விராட் ஜப்பானிய உணவுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார்குறிப்பாக சுசி அவருக்கு மிகவும் பிடித்த உணவுஇருப்பினும்ஒரு பஞ்சாபியாக இருப்பதால் அவர் ஆலு டா பராத்தாசோல் பாத்துரே மற்றும் கோழியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளையும் விரும்புகிறார்

loader