என் தாய்நாட்டுக்கு இணை வேறெதுவும் இல்லை.. சுதந்திர உணர்ச்சியை தூண்டும் தொகுப்பு..! வந்தே மாதரம்..!

First Published 15, Aug 2020, 10:57 AM

என் தாய்நாட்டுக்கு இணை வேறெதுவும் இல்லை.. சுதந்திர உணர்ச்சியை தூண்டும் தொகுப்பு..! வந்தே மாதரம்..!

<p>ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோம்&nbsp;</p>

ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோம் 

<p>குருதியில் ஒரு வரலாறு உண்டு&nbsp;</p>

குருதியில் ஒரு வரலாறு உண்டு 

<p>அரவழியை போற்றும் நம் தேசம் இந்தியா&nbsp;</p>

அரவழியை போற்றும் நம் தேசம் இந்தியா 

<p>நீ சுவாசிக்க ஒரு நாடு&nbsp;</p>

நீ சுவாசிக்க ஒரு நாடு 

<p>தூக்கத்திலும் விழித்ததல்ல எங்கள் சுதந்திரம்&nbsp;</p>

தூக்கத்திலும் விழித்ததல்ல எங்கள் சுதந்திரம் 

<p>நாம் பெற்ற சுதந்திரம்&nbsp;</p>

நாம் பெற்ற சுதந்திரம் 

<p>பெருமை ஓங்க முழங்குவோம்&nbsp;</p>

பெருமை ஓங்க முழங்குவோம் 

<p>வந்தே மாதரம்&nbsp;</p>

வந்தே மாதரம் 

<p>என் தாய் நாட்டுக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை&nbsp;</p>

என் தாய் நாட்டுக்கு ஈடு இணை எதுவும் இல்லை 

<p>கடல் போரிலும் கண்டது எங்கள் சுதந்திரம்&nbsp;</p>

கடல் போரிலும் கண்டது எங்கள் சுதந்திரம் 

<p>ஒற்றுமை&nbsp;</p>

ஒற்றுமை 

loader