மூன்றாம் பாலின சமூகத்திற்கான பன்னோக்கு மருத்துவ மைய திறப்பு விழாவின் புகைப்படங்கள்..!

First Published 3, Jun 2019, 1:21 PM IST

மூன்றாம் பாலின சமூகத்திற்கான பன்னோக்கு மருத்துவ மைய திறப்பு விழாவின் புகைப்படங்கள்..!

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

Helath Minister Vijayabaskar Grand Medical Center Opening for Third Gender Community

loader