அழகு மயிலும் நாங்களே.. பகையறிந்து பகைவனின் தலைக்கொய்ய பாயும் புலிகளும் நாங்களே இந்திரஜாவின் வெறித்தனமான கேலரி

First Published Jan 26, 2021, 4:46 PM IST

அழகு மயிலும் நாங்களே..  பகையறிந்து பகைவனின் தலைக்கொய்ய பாயும் புலிகளும் நாங்களே! இந்திரஜாவின் வெறித்தன கேலரி!