மார்கழி, தை பட்டம் 

கத்தரி, மிளகாய், பாகல், தக்காளி, பூசணி, சுரை, முள்ளங்கி, கீரைகள்.

தை, மாசி பட்டம் 

கத்தரி, தக்காளி, மிளகாய், பாகல், வெண்டை, சுரை, கொத்தவரை, பீர்க்கன், கீரைகள், கோவைக்காய்.

மாசி, பங்குனி பட்டம் 

வெண்டை, பாகல், தக்காளி, கோவை, கொத்தவரை, பீர்க்கன்.

பங்குனி, சித்திரை பட்டம் 

செடி முருங்கை, கொத்தவரை, வெண்டை.

சித்திரை, வைகாசி பட்டம் 

செடி முருங்கை, கத்தரி, தக்காளி, கொத்தவரை.

வைகாசி, ஆனி பட்டம் 

கத்தரி, தக்காளி, கோவை, பூசணி, கீரைகள், வெண்டை.

ஆனி, ஆடி பட்டம் 

மிளகாய், பாகல், சுரை, பூசணி, பீர்க்கன், முள்ளங்கி, வெண்டை, கொத்தவரை, தக்காளி.

ஆடி, ஆவணி பட்டம் 

முள்ளங்கி, பீர்க்கன், பாகல், மிளகாய், வெண்டை, சுரை.

ஆவணி, புரட்டாசி பட்டம் 

செடிமுருங்கை, கத்தரி, முள்ளங்கி, கீரை, பீர்க்கன், பூசணி.

புரட்டாசி, ஐப்பசி பட்டம் 

செடிமுருங்கை, கத்தரி, முள்ளங்கி.

ஐப்பசி, கார்த்திகை பட்டம் 

செடி முருங்கை, கத்தரி, தக்காளி, முள்ளங்கி, பூசணி.

கார்த்திகை, மார்கழி பட்டம் 

கத்தரி, சுரை, தக்காளி, பூசணி, முள்ளங்கி, மிளகாய் ஆகிய காய்கறிகளை பயிரிடலாம்.