பசுந்தீவன உற்பத்தி

பசுந்தீவனத்தை உற்பத்தி செய்தால் கால்நடை வளர்ப்பில் ஏற்படும் செலவை கணிசமாக குறைக்கலாம். 

நன்மைகள்

** பால் உற்பத்தி செலவில் 70 சதவீதம் தீவனத்திற்கே செலவாகிறது.எனவே பால் உற்பத்தியில் அடர் தீவனத்தை குறைத்து பசுந்தீவனத்தை கொடுத்து தீவனச் செலவை 40 - 50 சதவீதமாக குறைக்கலாம்.

** உலர் தீவனங்களை விட இதில் புரதம் மற்றும் தாது உப்புகளின் அளவு அதிகமாக இருக்கிறது. 

** பசுந்தீவனத்தை உலர் தீவனங்களுடன் சேர்த்து தரும்போது உலர்தீவனங்களின் உட்கொள்ளும் அளவு மற்றும் அவற்றின் செரிமானத் தனமை அதிகரிக்கிறது. வகைகள் -- தானிய வகை, புல் வகை, பயறுவகை, மர வகை.

தானிய வகைகள்

சோளம், கம்பு மற்றும் மக்காசோளம், அதிக மாவு சத்தும் , ஒரளவு புரதமும் கொண்டவை

புல் வகைகள்

கினியாப் புல், கம்பு நெப்பியர் ஒட்டுப்புல் ( கோ-1,கோ-2, கோ-3 மற்றும் கோ-4), நீர்ப்புல் ( எருமைப்  புல்), கொழுக்கட்டைபுல், ஈட்டிப்புல், மற்றும் மயில் கொண்டைப்புல். அதிக மாவு சத்தும் , ஒரளவு புரதமும் கொண்டவை

பயறு வகை

வேலிமசால், குதிரை மசால், முயல் மசால், தட்டைப் பயறு. அதிக புரதமும் சுண்ணாம்பு சத்தும் கொண்டவை.