வெள்ளாடுகளில் சிறந்த இந்திய இனங்கள்:

1.. ஜம்நாபாரி - எட்டாவா மாநிலம், உ.பி

2.. பீட்டல் - பஞ்சாப்

3.. பார்பரி - உ.பி.யின் மதுரா மற்றும் ஆக்ரா பகுதிகள்

4.. தெல்லிச்சேரி மற்றும் மலபாரி - வடகேரளா

5.. சுர்தி - குஜராத்

6.. காஷ்மீரி - ஜம்மு காஷ்மீர்

7.. வங்காள ஆடு - மேற்கு வங்காளம்

இந்திய சூழலுக்கு ஏற்ற அயல்நாட்டு இனங்கள்:

1.. அங்கோரா, 

2.. ஆல்பைன், 

3.. சேனன், 

4.. டோகன் பர்க், 

5.. ஆங்ளோ நுபியன்